ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 - ปัจจุบัน

1

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ลพบุรี 1)

0979353542


2

พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ลพบุรี 2)

0818521471


3

พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ลพบุรี 3)

0814876867


4

พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ลพบุรี 4)

0612678888


5

พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ลพบุรี 5)

0875539999


6

พ.ต.อ.กรณ์เสฏฐ์ วงศ์สีชิน รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ลพบุรี 6)

0898711515


7

พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี (ลพบุรี 7)

0817532575


วิสัยทัศน์