ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ดำรงตำแหน่งถึง
1 พ.ต.ท. หลวงวิจิตรยุธสาร ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 2 ก.พ.2482 21 เม.ย.2484
2 พ.ต.ต. หลวงขตรรักษา ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 21 เม.ย.2484 1 ส.ค.2485
3 พ.ต.ต. หลวงจันทบุรา ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ส.ค.2485 24 เม.ย.2486
4 พ.ต.ต. ฉัตร หนุนภักดี ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 24 เม.ย.2486 24 ต.ค.2487
5 พ.ต.ต. กว้าง โลหิตรัตน ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 24 ต.ค.2487 19 เม.ย.2489
6 พ.ต.ต. อุย สัญจ์ปัญจะ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 19 เม.ย.2489 1 มิ.ย.2489
7 พ.ต.ต. เพ็ง กรีทอง ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 1 มิ.ย.2489 4 ส.ค.2493
8 พ.ต.ท. ประเสริฐ ชาตินักรบ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 4 ส.ค.2493 24 พ.ย.2493
9 พ.ต.ต. บุญชู ยอดนาค ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 24 พ.ย.2493 15 พ.ย.2494
10 พ.ต.ท. จรุง เศวตนันท์ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 15 พ.ย.2494 7 เม.ย.2496
11 พ.ต.ท. ขุนศรีวรายุทธ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 7 เม.ย.2496 1 มี.ค.2498
12 พ.ต.ท. เทพ ศุภสมิต ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 1 มี.ค.2498 8 เม.ย.2499
13 พ.ต.ต. สิทธิ์ กระแสเวส ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 8 เม.ย.2499 13 ส.ค.2500
14 พ.ต.ท. สนั่น คำพรรณ์ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 13 ส.ค.2500 4 พ.ย.2502
15 พ.ต.ท. ชโย ชำนาญกิจ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 4 พ.ย.2502 22 ส.ค.2506
16 พ.ต.ท. เสวก พรหมบุรี ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 22 ส.ค.2506 1 มิ.ย.2507
17 พ.ต.ท. ตรึก สุทธิจิตต์ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 1 มิ.ย.2507 1 พ.ค.2511
18 พ.ต.ท. ประจันต์ พราหมณพันธ์ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 1 พ.ค.2511 2 ก.ค.2516
19 พ.ต.ท.ม.ร.ว. รังษี ภานุมาศ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 2 ก.ค.2516 1 ส.ค.2518
20 พ.ต.ท. เชาว์ วิเชียรสรรค์ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ส.ค.2518 16 พ.ย.2519
21 พ.ต.อ. ชนะ เมฆวิภาค ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 16 พ.ย.2519 8 พ.ย.2522
22 พ.ต.อ. ชลอ เกิดเทศ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 8 พ.ย.2522 10 ต.ค.2523
23 พ.ต.อ. อนันต์ ดีประเสริฐวิทย์ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 10 ต.ค.2523 1 ต.ค.2525
24 พ.ต.อ. สันติ มลิทอง ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2525 5 ต.ค.2527
25 พ.ต.อ. กมล พุทธารัตน์ ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 5 ต.ค.2527 2 ต.ค.2528
26 พ.ต.อ. สมใจ โพดาพล ผกก.ภ.จว.ลพบุรี 2 ต.ค.2528 1 ธ.ค.2532

ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ดำรงตำแหน่งถึง
1 พ.ต.อ. พจนารถ เศวตาสัย รอง ผบก.(ทนท.หน.ภ.จว.) ลพบุรี 1 ธ.ค.2532 1 ธ.ค.2533
2 พ.ต.อ. อาภรณ์ ไทยกุล รอง ผบก.(ทนท.หน.ภ.จว.) ลพบุรี 1 ธ.ค.2533 23 ม.ค.2537
3 พ.ต.อ. สมใจ โพดาพล รอง ผบก.(ทนท.หน.ภ.จว.) ลพบุรี 23 ม.ค.2537 28 ก.พ.2538

ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ดำรงตำแหน่งถึง
1 พล.ต.ต. สมใจ โพดาพล ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 มี.ค.2538 9 ม.ค.2539
2 พล.ต.ต. มงคล กมลบุตร ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 9 ม.ค.2539 4 ต.ค.2539
3 พล.ต.ต. สุนทร ราชพลพิจารณ์ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 4 ต.ค.2539 30 ก.ย.2540
4 พล.ต.ต. สุรศักดิ์ ไชยโกมินทร์ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 2 ต.ค.2540 1 ต.ค.2541
5 พล.ต.ต. เริงธรรม เชื้อแก้ว ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 2 ต.ค.2541 2 ต.ค.2542
6 พล.ต.ต. อชิระ สมแก้ว ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 2 ต.ค.2542 1 ต.ค.2543
7 พล.ต.ต. รชต เย็นทรวง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 2 ต.ค.2543 30 ก.ย.2545
8 พล.ต.ต. ถวิล แจ่มอุลิตรัตน์ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2545 30 ก.ย.2548
9 พล.ต.ต. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2548 30 ก.ย.2549
10 พล.ต.ต. ภิรมย์ มาลากุล ณ อยุธยา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2549 30 ก.ย.2550
11 พล.ต.ต. เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2550 30 ก.ย.2551
12 พล.ต.ต. สถิตย์ ต้นสงวน ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2551 7 ก.ย.2552
13 พล.ต.ต. กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 7 ก.ย.2552 25 พ.ย.2552
14 พล.ต.ต. ชาติชาย แตงเอี่ยม ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 25 พ.ย.2552 28 ธ.ค.2554
15 พล.ต.ต. ประยุทธิ์ วะนะสุข ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 28 ธ.ค.2554 30 ก.ย.2555
16 พล.ต.ต. วัฒนา เขตร์สมุทร ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2555 30 ก.ย.2556
17 พล.ต.ต. มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2556 30 ก.ย.2557
18 พล.ต.ต. ชัยพร พานิชอัตรา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2557 29 ต.ค.2558
19 พล.ต.ต. สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 30 ต.ค.2558 30 ก.ย.2559
20 พล.ต.ต. ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2559 30 ก.ย.2560
21 พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561
22 พล.ต.ต. สุนทร โตรอด ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2561 30 ก.ย.2562
23 พล.ต.ต. ณัฐพล ศุกระศร ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2562 30 ก.ย.2563
24 พล.ต.ต. พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2563 1 ต.ค.2564
25 พล.ต.ต. อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี 1 ต.ค.2564 ถึงปัจจุบัน