ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2482 เป็นกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ ผู้กำกับการเป็นผู้บังคับบัญชา โดย พ.ต.ท.หลวงวิจิตรยุทธสาร เป็นผู้กำกับการท่านแรก ขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 1 จังหวัดพรนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2532 กำหนดแบ่งกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ออกเป็นเขต โดยแบ่งเป็น 2 เขต พร้อมยกฐานะให้เทียบเท่ากองบังคับการ เรียกชื่อหน่วยงานว่า ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เขต 1 และ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เขต 2 มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ รองผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชา มีรอง ผู้บังคับการ เป็นหัวหน้าตำรวจท่านแรกคือ พ.ต.อ.พจนารถ เศวตาสัย ขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 1

พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) ปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจใหม่ เป็นผลให้ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เขต 2 ถูกยุบไป และใช้ชื่อใหม่ว่า ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดลพบุรี รวม 21 สถานี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2537

พ.ศ.2538 กรมตำรวจปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การบริหารงานขึ้นใหม่ มีหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ ผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีท่านแรกคือ พล.ต.ต.สมใจ โพดาพล ขึ้นตรงกับกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1


ที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี หลังใหม่