ติดต่อ - ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : ภ.จว.ลพบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับ ภ.จว.ลพบุรี ติดต่อ ภ.จว.ลพบุรี   หน้าแรก ติดต่อ ภ.จว.ลพบุรี
GO
ผู้ใช้ทั่วไป
สถิติเว็บไซต์

วันนี้

เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว
 

  ติดต่อฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ลพบุรี
 
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 191 ถนนนารายณ์มหาราช
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์กลาง 0-3641-1657 โทรสาร 0-3641-1607, 0-3642-4706
 
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ติดต่อ
1. กก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี   โทร.
  พ.ต.อ.ธวัชชัย ไทรกระจ่าง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-1810-9363
  พ.ต.ท.นวมินทร์ ลมเมฆ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-1685-6080
  รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  จ.ส.ต.ชัยชนะ คำงาม (ขับรถ ผกก.ฝอ.ฯ) 08-9942-4981
       
2. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี   โทร. 0-3642-4488
  พ.ต.อ.พุฒิพัฒณ วรรณน์จิรัฐ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุร๊ 08-6677-8898
  พ.ต.ท.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-9901-1468
  พ.ต.ท.โสวัชร์ ไชยสงคราม รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-1644-6451
  พ.ต.ท.คทาวุธ ภูมิวรัตน์ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-7118-9494
  พ.ต.ท.เผชิญ กุลจิตติศักดา สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 09-6567-1567
  พ.ต.ต.สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-9188-4744
       
3. กลุ่มงานสอบสวน   โทร.
  พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสือ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี 08-2232-2737
  พ.ต.อ.ประวิทย์ ยงยุทธ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี 08-1794-0587
  พ.ต.อ.สุริย ตุงคะเสน ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี 08-9900-2440
  พ.ต.อ.อัฐพล แก้วเขียว ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี 08-1780-2601
  ร.ต.อ.วันชัย กฤชธนากร   08-6577-5767
  ร.ต.อ.หญิง วิจิตรา สาหร่ายทอง   09-0198-7979
  ร.ต.ท.วุฒิชัย แก้วตา   08-7405-7992
  ร.ต.ต.ชัยนาท เจียมทอง   08-9900-8657
  ด.ต.วุฒิไกร วรชื่น   08-4107-7973
       
4. ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191   โทร. 0-3641-1607, 0-3642-4706
  พ.ต.ท. สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
  ร.ต.อ.บัญชา สมัครไทย  
  ร.ต.อ.บุรินทร์ บุญถนอม  
  ร.ต.ท.พิทักษ์ อำไพ  
  ร.ต.ท.สมชาติ สามไพบูลย์   08-1294-1220
  ร.ต.ท.วินัย บุปผา   08-9801-9702
  ร.ต.ท.สุเมธ เพชรโต   08-1384-3242
  ด.ต.มงคล จันทร์รุญ   08-3880-4901
  ด.ต.ชัยยงค์ ก้อนทอง   08-9901-2604
  ด.ต.จำนงค์ ธรรมมานอก   08-1947-7907
  ด.ต.วิชาญ ใจยืน   08-4124-1571
  ด.ต.สัมฤทธิ์ ชัยรัมภ์   08-4979-2356
  จ.ส.ต.เอกภพ ฤทธิ์สอาด   08-0952-0198
  จ.ส.ต.ศรนรินทร์ ปุสสปัญโญ   08-9020-7500
       
5. ฝ่ายอำนวยการ 1   โทร. 0-3641-3587
  พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สายสอาด สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-1864-5378
  ร.ต.อ.หญิง สุมาลี ศรีสุวรรณ์   08-7416-4148
  ร.ต.อ.กิตติพงษ์ โชติมงคล   08-6131-8870
  ร.ต.ท.ปกรณ์ แสงจันทร์   09-2995-7575
  ด.ต.หญิง พิสมัย คำสร้อย   08-1946-6335
  ด.ต.สิรภพ วัฒนกุล   08-6722-1778
  ด.ต.เลิศชาย เกลี้ยงรส   09-8397-6417
  ด.ต.หญิง พิยดา ใจตรงกล้า   08-7793-4422
  ด.ต.หญิง วิภาภรณ์ กลิ้งกลม   08-7120-0666
  จ.ส.ต.หญิง นันทกา บัวศรี   08-3189-5560
  จ.ส.ต.หญิง นิภาพร ศิริหล้า   08-3360-9933
  ส.ต.ต.อัครวัฒน์ ใจอารี   09-3582-0481
  ส.ต.ต.ปริญญา สมพบ   06-2490-7638
       
6. ฝ่ายอำนวยการ 2   โทร.
  พ.ต.ต.ไพรัช เสนามาตย์ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-5054-6440
  ร.ต.ท.ณรงค์ พึ่งโต   08-4073-0587
  ด.ต.นิรันดร์ จันลองภาส   08-1991-8917
  ด.ต.สายสิทธิ์ พละทรัพย์   08-9680-2838
  ด.ต.พยนต์ มีทรัพย์   08-5171-9199
  จ.ส.ต.ศุภกร จอมคำสิงห์   08-8329-2216
  จ.ส.ต.หญิง ทัดดาว อยู่เจริญ   08-9820-2247
       
7. ฝ่ายอำนวยการ 3   โทร. 0-3641-2271
  พ.ต.ท.ศิริพล บุญหนุน สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-6577-4397
  ร.ต.อ.หญิง ถิรนันท์ แก้วดี   08-1909-0339
  ร.ต.อ.หญิง ฐานิชชา พฤกสลุง   09-7264-4737
  ร.ต.อ.หญิง วาสนา ปิ่นเงิน   08-8329-2216
  ร.ต.อ.สมโภชน์ เสมอจิตร์   08-5949-4575
  ร.ต.ต.หญิง เรไร นรายศ   08-9900-4219
  ส.ต.ต.อาทิตย์ เกลื่อนกลาด   09-9980-0034
  ส.ต.ต.ธนภัทร์ ศรีดี   09-1878-1999
  ส.ต.ต.ศราวุธ จิตประกอบสุข   08-6131-1060
  ส.ต.ต.ธีรติ นิลแสง   08-6410-5080
       
8. ฝ่ายอำนวยการ 4   โทร.
  สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  ร.ต.อ.ณัฐฐพนธ์ โพธิ์ศรี   08-9901-9833
  ร.ต.ท.สนั่น ศรชะอุ่ม   08-9168-3059
  ร.ต.ท.คารม ปานศิลป์   08-1572-4250
  ร.ต.ท.หญิง กัญญา หนูทองคำ   08-4016-2824
  ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ชูติวัตร   08-8460-0256
  ด.ต.ทวีทรัพย์ พันจุย   08-1851-4842
  ด.ต.ประสาน คล้ายแก้ว   08-1758-3682
  ด.ต.วิเชียร พัฒน์พันธุ์   08-3423-1637
  ส.ต.ต.เกียรติบุญเฉลย   08-8572-1241
       
9. ฝ่ายอำนวยการ 5   โทร.
  พ.ต.ท. สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  ร.ต.อ.รัฐนันท์ ทำลานดี   08-1291-5205
  ร.ต.อ.หญิง สุพรรณี พงษ์ภมร   08-6537-5782
  จ.ส.ต.หญิง มณีวรรณ กลั่นเชื้อ   08-5267-7955
  ส.ต.ต.วรท ถิ่นจันทร์   08-6409-0496
       
10. ฝ่ายอำนวยการ 6   0-3641-3324
  พ.ต.ท.หญิง ดีนา พันธ์หิรัญพฤกษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-9797-9510
  ร.ต.อ.หญิง สุรีรัตน์ รักษาถ้อย   08-5421-7086
  ร.ต.อ.เฉลิม สังข์งาม   08-9921-8631
  ด.ต.กิตติ วงษ์ยอด   08-6526-6678
  ด.ต.วิเชียร เจริญศรี   08-9793-0517
  ด.ต.หญิง ดวงพร ทิพรังศรี   08-9742-4949
  ด.ต.ยุทธนา สังข์ทอง   09-0797-2323
  จ.ส.ต.หญิง นพวรรณ กลิ่นหอม   09-2732-5568
       
11. ฝ่ายอำนวยการ 7   โทร.
  พ.ต.ท.สุริยกมล ดำรงพานิชชัย ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-5054-6440
  ร.ต.อ.หญิง เบญจมาภรณ์ วงศาโรจน์   08-6584-8017
  ร.ต.ท.หญิง เสาวนีย์ เสาวรัญ   08-5573-5161
  ร.ต.ท.ณัฐธวัช รื่นรวย   09-3010-2059
  จ.ส.ต.สิริชัย บุญหาญณรงค์   09-4417-9123
  ส.ต.ท.ปริวรรต สุดสวัสดิ์   08-3895-6831
  ส.ต.ต.ชนาธิป แป้นแก้ว   08-9830-2659
       
12. สำนักงานผู้บังคับบัญชา   โทร.
  ร.ต.อ.หญิง ผุสดี ตั้งจิตรเจริญกุล สนง.ผบก.ฯ 08-9199-2389
  สนง.ผบก.ฯ
  ร.ต.ท. สนง.ผบก.ฯ
  ร.ต.ต.สุรศักดิ์ กลมประสิทธิ์ สนง.ผบก.ฯ 08-9000-8645
  ด.ต.นิยม จินตกสิการณ์ สนง.ผบก.ฯ (ขับรถ) 08-9800-7115
  ด.ต.หญิง สมศรี กิตติวรรธนะ สนง.ผบก.ฯ 08-9082-2626
  จ.ส.ต.หญิง กนกวรรณ เอกนิธิเศรษฐ์ สนง.ผบก.ฯ 08-1946-3085
       
  ร.ต.อ.หญิง สุธิสา บุญรังศรี สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 2) 08-6796-7431
  ร.ต.อ.หญิง เบญจา ซื่อสัตย์ สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 2)
       
  จ.ส.ต.เจษฎา พรหมเมตตา สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 3) 08-3780-2674
  ส.ต.ต.พลวรรฒน์ ไอศุฑารีย์ สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 3) 06-1106-0429
       
  ด.ต.หญิง ภัทรภร เจริญศรีธิติณัฏฐ์ สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 4) 08-6104-5522
       
  ด.ต.ณรงค์เดช บัวลี สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 5) 08-5424-2298
  จ.ส.ต.พัชรพล ทุมวงษา สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 5) 08-3445-6296
       
  ร.ต.อ.หญิง สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 6)
       
  จ.ส.ต.หญิง ประไพจิต เกตยา สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 7)
  ส.ต.ต. สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 7)
       
13. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี (ศปก.ภ.จว.ลพบุรี)   โทร. 0-3641-1156
  พ.ต.ต.ไพรัช เสนามาตย์ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-5054-6440
  ด.ต.นิรันดร์ จันลองภาส   08-1991-8917
       


กิจกรรมเร็วๆ นี้
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


© สงวนลิขสิทธิ์ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : เลขที่ 191 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์/โทรสาร 036-411657, 036-411607
จำนวนผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
© All Rights Reserved 2019   พัฒนาโดย :: ฝ่ายอำนวยการ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี